Web Analytics
CONTACT | TEL : 02-728-3440, EMAIL : SALES@ASTRONLOGIC.COM | Cart 0
หนังสือ เปิดโลก FPGA กับ WIZARD PLD-A01

» Books

book-fpga.jpg

21

หนังสือ เปิดโลก FPGA กับ WIZARD PLD-A01

189.00 บาท


จำนวน

(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาต่อหน่วย: pc.

จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ: 1

ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0%


Add to cart success!

» FEATURES

เนื้อหาภายในประกอบด้วย
 • บทที่ 1 ASIC
 • บทที่ 2 ทำความรู้จักกับ FPGA
 • บทที่ 3 การติดตั้งโปรแกรม MAX+PLUS II
 • บทที่ 4 การใช้งานโปรแกรม MAX+PLUS II
 • บทที่ 5 ภาษา VHDL
การทดลองตอนที่ 1 การออกแบบวงจรโดยการเขียน Schematics
 • การทดลองที่ 1 Asynchronous Counter
 • การทดลองที่ 2 Synchronous Counter
 • การทดลองที่ 3 Comparator
 • การทดลองที่ 4 Multiplexor
 • การทดลองที่ 5 Demultiplexor
 • การทดลองที่ 6 BCD to 7-Segment
 • การทดลองที่ 7 วงจรหารความถี่
การทดลองตอนที่ 2 การออกแบบวงจรโดยใช้ภาษา VHDL
 • การทดลองที่ 8 Comparator
 • การทดลองที่ 9 Multiplexor
 • การทดลองที่ 10 Demultiplexor
 • การทดลองที่ 11 Counter
 • การทดลองที่ 12 BCD to 7-Segment
 • การทดลองที่ 13 Scankey
 • การทดลองที่ 14 Shift Register

» Description

เป็นหนังสือคู่มือประกอบการทดลอง FPGA โดยใช้ บอร์ดทดลอง FPGA Wizard Series Model PLD-A01

เนื้อหาภายในจะเป็นการแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยว กับ FPGA เบื้องต้น รวมถีงการแนะนำการใช้งาน ซอฟต์แวร์ MAX+PLUS II เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ วงจรดิจิตอลด้วยการวาดวงจรหรืออาจจะเป็นการใช้ ภาษา VHDL

นอกจากนี้ ยังมีการทดลองอีก 14 การทดลองเพื่อช่วย ให้เกิดความเข้าใจได้ดีขึ้น ซึ่งแบ่งเป็นการทดลอง วงจรโดยการวาด Schematics 7 การทดลอง และ การทดลองโดยใช้การเขียนภาษา VHDL อีก 7 การ ทดลอง

จำนวน : 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 148 x 210 มิลลิเมตร
การเข้าเล่ม : ไสกาว

» สิ่งที่จะได้รับ

หนังสือ เปิดโลก FPGA กับ Wizard PLD-A01