Web Analytics
CONTACT | TEL : 02-728-3440, EMAIL : SALES@ASTRONLOGIC.COM | Cart
ASTRON LOGIC RESEARCH AND DEVELOPMENT CO.,LTD.

» COOKIES POLICY

นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)
เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.astronlogic.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุกกี้ (Cookie) คืออะไร?
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของคุณ ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการที่มีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ของคุกกี้
คุกกี้ช่วยให้บริษัททราบว่าคุณเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท เพื่อที่บริษัทจะสามารถส่งมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณ และช่วยให้คุณสามารถใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น
ประเภทของคุกกี้ที่ใช้
ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้ ดังที่แสดงตามตารางด้านล่างนี้
ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด ตัวอย่าง
คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร(Strictly Necessary cookies) คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทได้อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย การเข้าสู่ระบบ คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์ 1.Private_content_version
2.PHPSESSID
3.searchReport-log
4.XSRF-TOKEN
คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน (Analytic/Performance cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน เพื่อให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของคุณ เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท จำนวนหน้าที่คุณเข้าใช้งาน เป็นต้น โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ให้ตอบสนองตามความต้องการและการใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น โดยคุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนโดยตรง 1.Google Analytics
คุกกี้ประเภทการโฆษณา (Advertising cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่คุณติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของคุณและใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณมากที่สุด 1.Google Analytics
2.Google Ads
3.Google Marketing Platform
คุกกี้ประเภทการทำงาน (Functional cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัท “จดจำ” คุณระหว่างการเยี่ยมชมและตั้งค่าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเลือก เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งานของคุณ การปรับขนาดตัวอักษร ภาษา และส่วนอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท 1.Google Analytics
การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้
คุณสามารถเปลี่ยนการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก  www.allaboutcookies.org
คุณสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณได้โดยการตั้งค่า ดังนี้
กรณีที่ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอีเมล