CONTACT | TEL : 02-728-3440, EMAIL : SALES@ASTRONLOGIC.COM
ASTRON LOGIC RESEARCH AND DEVELOPMENT CO.,LTD.

» ABOUT US

ASTRON LOGIC ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ด้วยความมุ่งมั่นของคนรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นฐานการสร้าง และการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์สมองกลฝังตัวและคอมพิวเตอร์

แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สมองกลฝังตัวได้ถูกพัฒนาเป็นอย่างมาก แต่ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นจากพื้นฐานที่แข็งแกร่ง การปูพื้นฐานสาขาวิชาดิจิตอลถือเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนางานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การนำไอซีเกทดิจิตอลมาเชื่อมต่อกันบนโปรโต้บอร์ด เพื่อศึกษาการทำงานจริงของวงจรดิจิตอลนั้นมักได้ผลดีกับวงจรดิจิตอลขนาดเล็ก แต่มักจะประสบปัญหาและสิ้นเปลืองวัสดุในการทดลองเป็นอย่างมากหากต้องการศึกษา หรือทดลองการทำงานของวงจรขนาดใหญ่และซับซ้อน

อุปกรณ์ CPLD และ FPGA ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ จุดเด่นประการหนึ่งของอุปกรณ์ประเภทนี้คือ เราสามารถทดลองวงจรดิจิตอลได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนไปถึงวงจรที่มีการทำงานซับซ้อนด้วยการวาดแผนผังวงจร จากนั้นทดสอบการทำงานบนคอมพิวเตอร์ และดาวน์โหลดวงจรลงชิปเพื่อดูการทำงานจริงของวงจรได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้อุปกรณ์ CPLD และ FPGA ยังรองรับการออกแบบวงจรด้วยการเขียนภาษาอธิบายพฤติกรรมของฮาร์ดแวร์ เช่น VHDL หรือแม้แต่ Verilog HDL อีกด้วย แม้ว่าปัจจุบันจะมีภาษาคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมาอย่างมากมาย แต่จุดเด่นที่ไม่สามารถหักล้างภาษา VHDL หรือ Verilog HDL ลงได้คือ ความสามารถในการทำงานแบบขนาน ที่สามารถควบคุมให้วงจรแต่ละส่วนสามารถทำงานได้พร้อมกันทุกส่วน นั่นคือเราสามารถสร้างแกนประมวลผลหลายๆ ตัว ลงบนไอซีเพียงตัวเดียวได้หากความจุทางลอจิกของมันมีมากพอ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น C หรือ BASIC อาจสามารถใช้ในการควบคุมการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์ได้ แต่การเขียนภาษา VHDL และ Verilog HDL สามารถทำให้เราสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ขึ้นมาเองได้ และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีในการศึกษาวิชา IC Design นั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักส่วนหนึ่งไปที่ชุดทดลองและชุดพัฒนาทางด้านดิจิตอลโดยเน้นไปที่อุปกรณ์ CPLD และ FPGA เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้วิธีการออกแบบวงจรดิจิตอลสมัยใหม่ด้วยตัวท่านเอง ซึ่งนับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ตัวแรกของบริษัทได้ออกวางจำหน่ายในปลายปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ทางบริษัทมีความภาคภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังคงได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อถือ ทั้งจากวิทยาลัย รวมถึง มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และผู้สนใจโดยทั่วไปเป็นอย่างดี